Produkt przeznaczony dla rolników prowadzących gospodarstwo rolne.

Przeznaczenie kredytu:

Finansowanie nakładów inwestycyjnych związanych ze stworzeniem nowego lub powiększeniem istniejącego majątku trwałego Rolnika, a w szczególności finansowanie:
1. przedsięwzięć nowych i rozwojowych:
a) zakupu maszyn, urządzeń i środków transportu,
b) zakupu ziemi,
c) zakupu lub budowy nieruchomości,
d) zakupu materiałów i wyrobów związanych z budową lub adaptacją budynków produkcyjnych i gospodarczych,
e) przyrostu kapitału obrotowego wynikającego z przedsięwzięcia realizowanego w wyniku udzielonego kredytu inwestycyjnego,
2) modernizacji i restrukturyzacji istniejącego majątku;
3) zakupu udziałów lub akcji;
4) innych nakładów m.in.:
a) poprzedzających inwestycję studiów techniczno-ekonomicznych dla wnioskowanych przedsięwzięć inwestycyjnych,
b) licencji, szkoleń, usług konsultantów i innych form pomocy technicznej dla wnioskowanych inwestycji,
c) ceł i podatków (z wyłączeniem podatku VAT) związanych z realizowaną inwestycją,
d) spłaty kredytu inwestycyjnego w innym banku, wykupu środków trwałych z leasingu.
2. Spłata kredytu/wykupu środków trwałych z leasingu.
3. Refinansowanie nakładów inwestycyjnych poniesionych przez Klienta na cele inwestycyjne.

Maksymalna kwota kredytu jest uwarunkowana zdolnością kredytową Klienta, udziału środków własnych Klienta w finansowaniu przedsięwzięcia i od wartości przedsięwzięcia finansowanego kredytem.

Wymagany minimalny udział środków własnych Klienta w przedsięwzięciu inwestycyjnym wynosi 20% wartości przedsięwzięcia - netto jeżeli Klientowi przysługuje prawo do zwrotu podatku VAT lub brutto jeżeli Klientowi nie przysługuje prawo do zwrotu podatku VAT

Kredyty inwestycyjne mogą być udzielane na okres do 15 lat.
Kredytowanie inwestycji dzieli się na okres realizacji i okres spłaty.
Okres karencji w spłacie nie może przekroczyć 2 lat.

Wypłata kredytu może nastąpić jednorazowo lub w transzach wygodnych dla klienta.


 

Korzystając z kart bankomatowych należy pamiętać o:

  • nie zapisywaniu numeru PIN;
  • nie trzymaniu numeru PIN i karty w jednym miejscu;
  • nie udostępnianiu numeru PIN i karty innym osobom;

Zgubiona lub skradziona karta bankomatowa?

Fakt taki należy niezwłocznie zgłosić telefonicznie: +48 22 515 31 50 lub +48 828 828 828 czy też osobiście w dowolnej jednostce Banku Polskiej Spółdzielczości lub Banku Spółdzielczego. Im szybciej zastrzeżesz utraconą kartę, tym mniejsze jest prawdopodobieństwo wystąpienia strat, powstałych w wyniku jej nieuczciwego wykorzystania!