Początki spółdzielczości bankowej w Kałuszynie sięgają roku 1915, kiedy to zostało utworzone Towarzystwo Parafialne Pożyczkowo-Oszczędnościowe. Początkowo Towarzystwo zrzeszało jedynie 24 członków. Na zebraniu założycielskim, które odbyło się 14 kwietnia 1916 roku, ustalony został budżet w wysokości 841 rubli oraz wysokość wkładów na poziomie od 5 kopiejek do 200 rubli. Zebranie określiło również wysokość oprocentowania wkładów terminowych oraz oprocentowanie udzielanych pożyczek. Określono zakres obowiązków i odpowiedzialności Zarządu i Rady oraz zasady przyjmowania nowych członków. Pierwszy Zarząd towarzystwa tworzyli: ksiądz Józef Rybarkiewicz, Maria Ottowicz, Andrzej Milewski. Pomimo trudnych czasów Towarzystwo kałuszyńskie prowadziło bardzo ożywioną, jak na tamte czasy, działalność. W roku 1917 skupiało ona 61 członków, w 1919 – 160 członków, a w roku 1922 w Towarzystwie zrzeszonych było już 297 członków.

Początkowo wszystkie organy Towarzystwa działały społecznie. Jedynie kasjer oraz stróż byli etatowymi pracownikami. Ciekawostką jest fakt, że w tamtym czasie kasa Towarzystwa czynna była jedynie jeden raz w tygodniu, w niedzielę w godzinach stricte obiadowych.

Na Walnym Zebraniu, które odbyło się w roku 1922, ustalono zmianę dotychczasowego statutu Towarzystwa oraz przybrano nowa nazwę – Parafialna Kasa Spółdzielcza w Kałuszynie. Nazwa ta obowiązywała przez kolejne osiem lat, do roku 1930, kiedy to spółdzielni nadano miano Parafialnej Kasy Stefczyka w Kałuszynie.

W 1930 roku Kasa funkcjonowała już we wszystkie dni tygodnia oprócz niedziel.

W 1950 roku Kasa Stefczyka została przekształcona w Gminną Kasę Spółdzielczą w Kałuszynie, a następnie po sześciu latach w Kasę Spółdzielczą.

W dniu 11 kwietnia 1965 roku Walne Zebranie Przedstawicieli przyjęło obowiązującą do dziś nazwę Bank Spółdzielczy w Kałuszynie.

W 1994 roku Bank Spółdzielczy w Kałuszynie wystąpił ze Zrzeszenia Krajowego Banku Gospodarki Żywnościowej i z dniem 1 maja 1994 roku przystąpił jako akcjonariusz do Banku Unii Gospodarczej S.A. w Warszawie.

W 2000 r. Bank rozpoczął rozmowy konsolidacyjne z sąsiadującymi jednostkami bankowymi. W wyniku prowadzonych rozmów z dniem 01stycznia 2001 roku Bank Spółdzielczy w Kałuszynie przyłączył dotychczasowy Bank Spółdzielczy w Kotuniu, tworząc na jego bazie Oddział.

W marcu 2002 roku w wyniku połączenia się Gospodarczego Banku Południowo-Zachodniego S.A., Banku Unii Gospodarczej S.A., Małopolskiego, Lubelskiego, Rzeszowskiego, Warmińsko-Mazurskiego oraz Dolnośląskiego Banku Regionalnego S.A. i powstania Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. Bank Spółdzielczy w Kałuszynie, jako dotychczasowy udziałowiec Banku Unii Gospodarczej S.A., podpisał umowę zrzeszenia z nowopowstałym bankiem zrzeszającym, stając się jego udziałowcem.

Stabilni i silni w Grupie

351 Banków Spółdzielczych z całej Polski zrzeszonych jest z Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A., tworząc wspólnie Grupę BPS. Rola Banku BPS polega na wspieraniu Banków Spółdzielczych w ich działalności. Bank BPS posiada także swoją sieć sprzedaży, dzięki której prowadzi działalność komercyjną.

Bank BPS oraz zrzeszone z nim Banki Spółdzielcze obsługują zarówno klientów indywidualnych, jak i przedsiębiorstwa. Oferują produkty, uwzględniając potrzeby regionów, w których działają. Mają szczególnie bliskie relacje z mikro, małymi i średnimi przedsiębiorstwami. Są ważnym elementem rodzimej gospodarki.Od grudnia 2015 r. Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła System Ochrony Zrzeszenia BPS. Decyzja Komisji to początek drogi w budowaniu solidarnościowego systemu gwarancji i wsparcia banków spółdzielczych. Jest to powrót do idei spółdzielczości w wymiarze grupy banków, które tworzą mechanizm monitorowania ewentualnych zagrożeń oraz solidarnie będą się wspierać w sytuacjach kryzysowych.

Blisko ludzi i lokalnych społeczności

Działalność Banków Spółdzielczych opiera się na bliskich i dobrych relacjach z klientami i społecznością lokalną. Banki Spółdzielcze aktywnie uczestniczą w życiu środowisk,w których działają, wspierają ich rozwój oraz podejmowane inicjatywy. Są prospołeczne, silnie zaangażowane w działalność edukacyjną, kulturalną, sponsoringową i charytatywną.

Banki Spółdzielcze funkcjonują, opierając się wyłącznie na polskim, rodzimym kapitale i spełniają przy tym takie same wymagania finansowe co duże, międzynarodowe banki komercyjne. Skutecznie konkurują z bankami komercyjnymi, systematycznie podnoszą standard działania i jakość świadczonych usług oraz poszerzają paletę oferowanych produktów. Niezmiennie cieszą się wysokim zaufaniem swoich klientów.

Korzystając z kart bankomatowych należy pamiętać o:

  • nie zapisywaniu numeru PIN;
  • nie trzymaniu numeru PIN i karty w jednym miejscu;
  • nie udostępnianiu numeru PIN i karty innym osobom;

Zgubiona lub skradziona karta bankomatowa?

Fakt taki należy niezwłocznie zgłosić telefonicznie: +48 22 515 31 50 lub +48 828 828 828 czy też osobiście w dowolnej jednostce Banku Polskiej Spółdzielczości lub Banku Spółdzielczego. Im szybciej zastrzeżesz utraconą kartę, tym mniejsze jest prawdopodobieństwo wystąpienia strat, powstałych w wyniku jej nieuczciwego wykorzystania!