Kredyt obrotowy jest kredytem o charakterze nieodnawialnym - każde uruchomienie transzy, dokonane w ciężar rachunku kredytowego powoduje zmniejszenie o wykorzystaną kwotę dostępnych środków pieniężnych w ramach kredytu i uniemożliwia ponowne jej wykorzystanie.

Kredyt obrotowy jest udzielany na sfinansowanie niedoboru kapitału obrotowego w prowadzonej działalności rolniczej, a w szczególności na finansowanie:
1) bieżących potrzeb finansowych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, a przede wszystkim związanych z: zaopatrzeniem, produkcją, sprzedażą towarów lub świadczeniem usług, procesem rozliczeń pieniężnych, zapasów, rozliczeniami międzyokresowymi należności z tytułu rozliczeń z kontrahentami lub realizacją płatności z tytułu zobowiązań podatkowych;
2) jednej określonej transakcji np. zakupu towarów, nawozów, materiału siewnego, paszy dla zwierząt  itp;
3) podatku VAT wynikającego z realizowanej inwestycji Klienta;
4) terminowych rozliczeń z tytułu podatków oraz terminowych rozliczeń z pracownikami.
2. Kredyt obrotowy może być również udzielony z przeznaczeniem na spłatę (refinansowanie) zadłużenia z tytułu kredytu obrotowego w innym banku.

Maksymalna kwota kredytu wyznacza zdolność kredytowa.

Brak konieczności rozliczania kredytu, brak wymaganego wkładu własnego.

Okres kredytowania do 36 miesięcy.


 

Korzystając z kart bankomatowych należy pamiętać o:

  • nie zapisywaniu numeru PIN;
  • nie trzymaniu numeru PIN i karty w jednym miejscu;
  • nie udostępnianiu numeru PIN i karty innym osobom;

Zgubiona lub skradziona karta bankomatowa?

Fakt taki należy niezwłocznie zgłosić telefonicznie: +48 22 515 31 50 lub +48 828 828 828 czy też osobiście w dowolnej jednostce Banku Polskiej Spółdzielczości lub Banku Spółdzielczego. Im szybciej zastrzeżesz utraconą kartę, tym mniejsze jest prawdopodobieństwo wystąpienia strat, powstałych w wyniku jej nieuczciwego wykorzystania!