Kredyt w rachunku bieżącym stanowi udostępnienie przez Bank środków pieniężnych do realizacji przez Klienta płatności, z prowadzonego przez Bank rachunku bieżącego Klienta, w sytuacji niedoboru środków pieniężnych, powodujących powstanie na tym rachunku, zadłużenia do wysokości udzielonego kredytu.

Kredyt jest udzielany na finansowanie bieżących potrzeb finansowych związanych z prowadzoną działalnością, a przede wszystkim związanych z zaopatrzeniem, produkcją, sprzedażą towarów lub świadczeniem usług, procesem rozliczeń pieniężnych, finansowaniem zapasów, rozliczeniami międzyokresowymi należności z tytułu rozliczeń z kontrahentami lub realizacją płatności z tytułu zobowiązań podatkowych.
Kredyt może być udzielony na spłatę zadłużenia z tytułu kredytu o charakterze obrotowym udzielonego przez inny bank.

Maksymalna wysokość kredytu w rachunku bieżącym nie może przekroczyć:
• sześciokrotności średnich miesięcznych wpływów na rachunek bieżący Kredytobiorcy z co najmniej 6 ostatnich miesięcy kalendarzowych;
• 50% przychodów z ostatnich 12 pełnych miesięcy kalendarzowych lub ostatniego pełnego okresu sprawozdawczego.

Kredyt jest udzielany na okres do 24 miesięcy, z możliwością wielokrotnego automatycznego przedłużania na dalsze analogiczne okresy, bez konieczności spłaty występującego zadłużenia w dniu zakończenia okresu kredytowania.


 

 

Korzystając z kart bankomatowych należy pamiętać o:

  • nie zapisywaniu numeru PIN;
  • nie trzymaniu numeru PIN i karty w jednym miejscu;
  • nie udostępnianiu numeru PIN i karty innym osobom;

Zgubiona lub skradziona karta bankomatowa?

Fakt taki należy niezwłocznie zgłosić telefonicznie: +48 22 515 31 50 lub +48 828 828 828 czy też osobiście w dowolnej jednostce Banku Polskiej Spółdzielczości lub Banku Spółdzielczego. Im szybciej zastrzeżesz utraconą kartę, tym mniejsze jest prawdopodobieństwo wystąpienia strat, powstałych w wyniku jej nieuczciwego wykorzystania!